ترجمه مقاله

حسنه

hasane

۱. نیک؛ خوب.
۲. (اسم) کار نیک و پسندیده؛ نیکویی.

بر، خوبی، خیر، فضیلت، نیکویی، نیکی ≠ ذمیمه، رذیلت

نیکو، نیک

ترجمه مقاله