ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسم

hasm

بریدن؛ قطع کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ