ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسبه

hesbe

۱. اجر؛ ثواب.
۲. مزد.
۳. امید مزد و ثواب از خداوند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ