ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسبان

hesbān

گمان کردن؛ ظن بردن؛ پنداشتن.

۱. گمان، پنداشت، پندار
۲. گمان کردن، پنداشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ