ترجمه مقاله

حساب

hesāb

۱. شمردن؛ شماره کردن.
۲. (اسم) شماره؛ اندازه.
۳. (اسم) (ریاضی) علمی که دربارۀ اعداد، ارقام، و قواعد حسابداری بحث می‌کند.
⟨ حساب‌ جُمَّل (ابجد): حساب حروف هجا که مجموع آن‌ها در هشت کلمۀ مصنوعی ابجد گنجانده شده و برای ساختن ماده‌تاریخ در شعر به کار می‌رود. ابجد

۱. آمار، شمارش، شماره، شمار
۲. اندازه، تعداد، حد، عده
۳. سیاهه، بیلان
۴. محاسبه، شمردن
۵. ریاضی
۶. بدهی، قرض ≠ طلب، بستانکاری
۷. صورت حساب
۸. تخمین، برآورد
۹. قیامت، رستاخیز
۱۰. دلیل، منطق
۱۱. درست، صحیح
۱۲. انگیزه، سبب، جهت

شمارش، رایشگری، شمارشگر

ترجمه مقاله