ترجمه مقاله

حس

hes[s]

درک؛ ادراک؛ دریافت امری.

۱. ادراک، دریافت، درک
۲. احساس، عاطفه
۳. حساسیت

سهش

ترجمه مقاله