ترجمه مقاله

حریف

۱. دوست، رفیق، یار، همدم
۲. محبوب، معشوق
۳. همراه، هممجلس، هممحفل، همنشین، معاشر
۴. همپیشه، همکار
۵. مدعی، معارض، مخالف
۶. هماورد
۷. رقیب
۸. طرف مقابل، طرف مخالف
۹. همزور، همنبرد
۱۰. همشان، هممقام
۱۱. همپیاله، همپیک

هماورد، هم آورد

ترجمه مقاله