ترجمه مقاله

حریری

۱. حریرباف، ابریشمتاب
۲. حریرفروش

ترجمه مقاله