ترجمه مقاله

حره

horre

عنوانی برای زنان و دختران پادشاهان؛ زن بزرگ و شریف؛ زن آزاد.

ترجمه مقاله