ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حرمت

hormat

۱. احترام؛ عزّت.
۲. حرام بودن.
۳. [قدیمی] احترام و فروتنی در برابر اوامر و نواهی الهی.
۴. [قدیمی] انجام دادن امور حرام.
⟨حرمت داشتن: (مصدر متعدی) احترام داشتن؛ ارجمند داشتن.

۱. آبرو، احترام، اعتنا، اعزاز، بزرگداشت، پاس، تعظیم، تکریم، رعایت، عز، عزت، کرنش، مراعات
۲. مهابت، عظمت
۳. منع
۴. تحریم ≠ تحلیل
۵. حرام ≠ حلال، روا

آزرم، آبرو، ارزش، ارج

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ