ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حرمان

hermān

۱. بازداشتن؛ منع کردن.
۲. بی‌بهره کردن.
۳. بی‌روزی کردن.
۴. بی‌بهره ماندن؛ بی‌بهرگی.
٥. نومیدی.

بیبهرگی، بینصیبی، سرخوردگی، شکست، محرومی، ناامیدی، ناکامروایی، ناکامی، ناکامیابی، نامرادی، نومیدی، یاس ≠ بهرهوری، کامیابی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ