ترجمه مقاله

حرقفی

harqafi

مربوط به استخوان لگن خاصره.

ترجمه مقاله