ترجمه مقاله

حرف زدن

۱. تکلم کردن، سخن گفتن
۲. گفتگو کردن، اختلاط کردن، گپزدن ≠ گوش دادن، استماع کردن
۳. سخنرانی کردن، صحبت کردن ≠ مستمع بودن
۴. بروزدادن، اعتراف کردن

سخن گفتن

ترجمه مقاله