ترجمه مقاله

حرب

harb

جنگ؛ نبرد؛ رزم؛ پیکار؛ کارزار.

آرزم، جدال، جنگ، دعوا، رزم، ستیزه، کارزار، محاربه، مواقعه، نبرد ≠ آشتی، سازش، صلح، مصالحه

جنگ

ترجمه مقاله