ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حرام کردن

۱. تحریم کردن، حرام دانستن
۲. ضایع کردن، نابود ساختن
۳. نفله کردن، تباه ساختن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ