ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حرام

harām

۱. (فقه) امری که به جا آوردنش گناه است؛ ناروا.
۲. (فقه) آنچه خوردنش در شرع اسلام منع شده است.
۳. [قدیمی] احرام‌بسته.
۴. حرمتدار.

۱. ممنوع، تحریمشده
۲. غیرقانونی، غیرشرعی
۳. ناروا، ناشایست،
۴. نامشروع، غیرشرعی (مال) ≠ حلال، روا
۵. ناممکن
۶. تلخ، ناگوار
۷. ضایع، تباه، منغص
۸. نابود، نفله

نابایسته، ناروا، ناشایست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ