ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حراج

har[r]āj

۱. فروختن چیزی به قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی آن.
۲. فروش چیزی به‌مزایده؛ فروش ملک یا کالا در حضور عدهای که هر‌کس بیشتر بخرد به ‌او بدهند.

۱. ارزانفروشی، فروشارزان،
۲. مزایده، منیزید ≠ مناقصه

فروش ویژه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ