ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حدقه

hadaqe

۱. سیاهی چشم؛ مردمک چشم.
۲. حفره‌ای که چشم در آن جا دارد؛ کاسۀ چشم.

۱. سیاهی چشم، مردمک، مردمک چشم
۲. خانهچشم، چشمخانه، کاسهچشم، حفرهچشم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ