ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حدس زدن

۱. پنداشتن، بهقرائن در یافتن، در یافتن، گمان بردن، احتمالدادن، ظن بردن
۲. برآورد کردن، تخمین زدن، گمانه زدن

گمان کردن، گمانه زن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ