ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حداد

hedād

۱. پوشیدن لباس سیاه در مرگ کسی؛ جامۀ ماتم پوشیدن.
۲. (اسم) لباس سیاهی که در مرگ کسی بر تن می‌کنند؛ جامۀ ماتم.

۱. آهنفروش، آهنگر، چلنگر، نهامی
۲. دربان
۳. زندانبان ≠ زندانی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ