ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حتی الامکان

hattal'emkān

تا بتوان؛ تا جایی که ممکن است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ