ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبل

habal

آبستنی.
⟨حبل متین: = حبل‌المتین: ◻︎ برترین جای مرا پایگه خدمت اوست / پایهٴ خدمت او نیست مگر حبل متین (فرخی: ۲۸۷)

۱. بند، رسن، رشته، ریسمان، الیافبافته، طناب
۲. رگ، عرق
۳. ذمه
۴. پیمان، عهد
۵. وصال
۶. دست آویز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ