ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبشی

habaši

۱. از مردم حبشه.
۲. [قدیمی، مجاز] سیاه‌پوست.
۳. [قدیمی، مجاز] سیاه‌رنگ (در ترکیب با کلمۀ دیگر): حبشی‌چهره، حبشی‌زلف.

۱. زنگی، سیاه، سیاهپوست، کاکاسیاه ≠ سفیدپوست
۲. اهلحبشه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ