ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبال

hebāl

= حَبْل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ