ترجمه مقاله

حافظه

hāfeze

قوه‌ای در انسان و بعضی حیوانات که مطالب و حوادث را به یاد نگه‌می‌دارد؛ استعداد ذهن برای به‌یاد آوردن مطالب و حوادث؛ قوۀ ذاکره؛ یاد.

حفظه، خاطر، ذهن، قوهذاکره، یاد

ویر

ترجمه مقاله