ترجمه مقاله

حاصله

hāsele

= حاصل

بهدستآمده، حاصلشده، کسبشده، مکتسب

ترجمه مقاله