ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حازم

hāzem

بااحتیاط؛ محتاط.

۱. بااحتیاط، دوراندیش، باحزم، ملاحظهکار، عاقبتاندیش، محتاط ≠ بیاحتیاط، بیپروا، بیملاحظه
۲. هوشیار، باهوش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ