ترجمه مقاله

حاجت

hājat

۱. نیازمندی؛ نیاز.
۲. آرزو؛ امید.

۱. احتیاج، ارب، دربایست، درخواست، ضرورت، غایت، نهمت، نیاز، نیازمندی
۲. آرزو، امید، مراد، مقصود

ترجمه مقاله