ترجمه مقاله

حاج

hāj

کسی که مراسم حج را به‌جا آورده؛ حاجی.

ترجمه مقاله