ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حائل

hā'(y)el

مانع و حجاب میان دو چیز؛ هرچه میان دو چیز واقع شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ