ترجمه مقاله

جین

jin

نوعی نوشابۀ الکلی که از تقطیر دانه‌های تخمیر شدۀ غلات به‌دست می‌آید و با چیزهای خوشبو از قبیل دانۀ سرو کوهی یا ابهل یا پوست نارنج معطر می‌شود.

ترجمه مقاله