ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جیش

jeyš

لشکر؛ سپاه؛ ارتش.
جیغ
= جیغ زدن (کشیدن): (مصدر لازم) فریاد کشیدن با صدای نازک و بلند؛ داد زدن.

ارتش، سپاه، عسکر، فوج، قشون، گند، لشکر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ