ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جیران

jirān

= جار٤

آهو، غزال

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ