ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جیب

jeyb

۱. گریبان؛ یقه.
۲. (ریاضی) =سینوس

۱. گریبان، یخه، یقه
۲. دل، سینه
۳. خریطه، کیسه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ