ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوی

juy

۱. نهر.
۲. نهر کوچک.

جدول، جویبار، رود، نهر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ