ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

جوزاغند

jo[w]zāqand

=جوزغند

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما