ترجمه مقاله

جوذر

jo[w]zar

بچۀ گاو وحشی؛ بچۀ گوزن.

ترجمه مقاله