ترجمه مقاله

جوایز

javāy(')ez

=جایزه

ترجمه مقاله