ترجمه مقاله

جوار

ja(e)vār

همسایگی.

۱. جنب، قرب، کنار، نزدیکی، نزدیک
۲. پناه، زنهار ≠ بعید

همسایگ

ترجمه مقاله