ترجمه مقاله

جنگل

jangal

۱. زمین پهناور که از درختان انبوه و بی‌شمار پوشیده شده و دارای نهرها و جویبارها باشد.
۲. [عامیانه، مجاز] آنچه در انبوهی یا بی‌نظمی همانند جنگل است.

بیشه، درختزار

ترجمه مقاله