ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جنگجویی

jangjuy(')i

۱. جنگاوری؛ دلیری.
۲. [مجاز] مبارزه.

جنگاوری، چالشگری، رزمجویی، سلحشوری، شجاعت، میدانداری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ