ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جندک

jendak

سکۀ مسی کوچک که تا دورۀ قاجاریه رایج بوده و کمتر از نیم‌شاهی ارزش داشت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ