ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جنجال

janjāl

۱. آشوب و ازدحام.
۲. فریاد و همهمه؛ شوروغوغا.

ازدحام، سروصدا، غوغا، فتنه، همهمه، هنگامه، هیاهو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ