ترجمه مقاله

جنب

jomb

۱.=جنبیدن
۲. جنبنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): دیر‌جنب.
= جنب‌وجوش: [مجاز] حرکت و کوشش؛ تلاش و تقلا.

آلوده، محتلم، ناطاهر، نجس ≠ طاهر

کنار، سو

ترجمه مقاله