ترجمه مقاله

جمود

jomud

۱. [مجاز] انعطاف‌ناپذیری؛ بی‌نرمشی.
۲. [مجاز] خشک شدن؛ خشکی.
۳. [مجاز] افسرده شدن؛ افسردگی.
۴. جامد بودن.

ترجمه مقاله