ترجمه مقاله

جمه

jamme

جماعت انبوه از مردمان.

ترجمه مقاله