ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جمع کردن

الفنجیدن، انباشتن، فلنجیدن، انباشته کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ