ترجمه مقاله

جمال

jamāl

۱. زیبایی؛ نیکوصورتی؛ حسن صورت؛ خوشگلی.
۲. [قدیمی، مجاز] مایۀ زیبایی.

حسن، خوشگلی، زیبایی، صباحت، قشنگی، نیکویی، وجاهت ≠ بدگلی، بدمنظری

زیبای

ترجمه مقاله