ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جم

jam[m]

فراوان از هر چیز؛ کثیر.
⟨ جمِ غفیر: [قدیمی] گروه بسیاری از مردم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ