ترجمه مقاله

جلوگیری

je(o)lo[w]giri

مانع وقوع امری شدن.

پیشگیری، خودداری، دفع، قدغن، ممانعت، منع، نهی

پیشگیر

ترجمه مقاله